–        Napoleon XO 700ml, 175ml

–        Rượu đế 39% – 2 lít, Rượu đế 29% – 2 lít, Rượu đế 29% – 500ml.

–        Rượu vina vodka special. (2)

–        Rượu Nàng hương 1,8 lít – 500ml

CÔNG BỐ HỢP QUYTài liệu hồ sơ.